வழமையாக மரணித்தவர்களுடன் ஒரு நாள் தங்கியிருப்போம் நல்ல உடைகளை அணிவிப்போம் இது இப்போது இடம்பெறுவதில்லை என்கின்றார் 74 வயது அலெசாண்டிரோ