• Breaking News

    அதிவேகநெடுஞ்சாலை - இலங்கையில் மிக நீளமான உயர் கோபுர பாலமாகும்.

    30 km நீளமான மாத்தறை - பெலியத்த அதிவேகநெடுஞ்சாலையில் நில்வள நதிப்படுகையின் மேலாகச் செல்லும் 10.5 km நீளமான உயர்கோபுரப் பாலமே (சாலை வாராவதி) இலங்கையில் மிக நீளமான உயர் கோபுர பாலமாகும்.