விஞ்ஞானத்துறை மற்றும் ஆங்கிலப் பாடம் ஆசிரியர் சேவையின் பதவிக்கு பட்டதாரிகளை ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை– 2019வடக்கு மாகாண தமிழ் மொழி மூலப் பாடசாலைகளில் விஞ்ஞானத்துறை மற்றும் ஆங்கிலப் பாடம்
ஆகியவற்றுக்கு நிலவும் வெற்றிடங்களுக்கு இலங்கை ஆசிரியர் சேவையின் 3ம் வகுப்பு - 1(அ) தரப்
பதவிக்கு பட்டதாரிகளை ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை– 2019


Open Competitive Examination of Sri Lanka Teachers’ Service Class 3-1(A) Grade for the Recruitment of Graduates to fill the vacancies of Science Stream and English Subject in the Northern Provincial Tamil Medium Schools – 2019

Closing Date: 25.04.2019

Advertisement : Tamil 
Application: Tamil

Post a Comment

0 Comments