Latest News

பொதுஅறிவு வினா விடைகள் - 02

* மூளை கடினமான மண்டையோட்டினுள் பாதுகாப்பாக அமைந்துள்ள பகுதிக்கு பெயர் - கிரேனியம்


* மூளையைச் சுற்றியுள்ள மூன்று உறைகளின் பொதுவான பெயர் - மெனின்ஜஸ்


* மனித மூளையில் உள்ள நரம்புச் செல்களின் எண்ணிக்கை - சுமார் 12000 மில்லியன்


* பிறந்த குழந்தையின் மூளையின் எடை - 380 கிராம்.


* பெருமூளையின் இரு கதுப்புக்களையும் இணைக்கும் நரம்பிழைத் தட்டின் பெயர் - கார்பஸ் கலோசம்


* பெருமூளையின் சாம்பல் நிறம் மற்றும் வெண்மை நிறப் பகுதியின் பெயர் - கார்டெக்ஸ் மற்றும் மெடுல்லா


* பெருமூளையின் அடிப்புறத்தில் உள்ள இரு பகுதிகளின் பெயர் - தாலமஸ், ஹைபோதாலமஸ்


* மனிதனில் காணப்படும் மூளை நரம்புகளின் எண்ணிக்கை - 12 இணைகள்


* தண்டுவட இணை நரம்புரகளின் எண்ணிக்கை - 31 இணைகள்


* கண்ணின் விழித்திரையில் ஒளி உணர் செல்கள் - கூம்புகள் மற்றும் குச்சிகள்


* ஒருவருக்கு கண்தானம் செய்யும்போது  கண்ணின் எப்பகுதி மாற்றிப் பொருத்தப்படுகிறது - கார்னியா


* இரத்த தானம் செய்யும்போது ஒரு யூனிட் இரத்தம் என்பது எவ்வளவு? 350 மி.லிட்டர்.


* கன்ஜங்டிவா என்பது - இமையடிப்படலம்


* கண் உறைகளில் நடு உறையின் பெயர் - கோராய்டு


* கண்களில் கார்னியாவிற்கும், லென்சிற்கும் இடையில் உள்ள திரவத்தின் பெயர் - அகுவஸ் ஹியூமர்


* கண்களின் உட்புறமாக லென்சிற்கும் விழித்திரைக்கும் இடையில் அமைந்துள்ள கூழ்மப் பொருள் - விட்ரியல் ஹியுமர்


* விழித்திரையின் மையத்தில் துல்லியமான பார்வைக்குக் காரணமான பகுதியின் பெயர் - மாக்குல்லா


* யுட்ரிகுலஸ், சாக்குலஸ் என்னும் இரண்டு உறுப்புக்களின் அமைவிடம் - உட்செவி


* மனித உடலின் மிகப்பெரிய சுரப்பி - கல்லீரல்


* கல்லீரல் மற்றும் கணையம் போன்றவற்றின் சுரப்புக்கள் சிருகுடலின் எப்பகுதியில் இணைகின்றன - டியோடினம்


* சிறுகுடலின் மூன்று பகுதிகளின் பெயர் - டியோடினம், ஜெஜீனம், இலியம்


* மனிதனின் இரைப்பையின் மூன்று பகுதிகள் - கார்டியாக் இரைப்பை, பண்டஸ் மற்றும் பைலோரஸ் இரைப்பை


* மனித உணவுக் குழலின் நீளம் - 22 செ.மீட்டர்


* மனிதனின் உள்ளுறுப்பு அமைப்பைப் பற்றி முதன் முதலில் தெளிவாக விளக்கியவர் - அன்ரியாஸ் வெசாலியஸ்


* அனாடமியா என்ற நூலின் ஆசிரியர் - மான்டினோ டிலூசி


* குழந்தைப் பருவத்தில் தோன்றும் முதல் தொகுப்புப் பற்களின் பெயர் - உதிர் பற்கள் அல்லது பால் பற்கள்


* அறிவுப் பற்கள் எத்தனை வயதிற்கு மேல் மனிதனுக்குத் தோன்றுகின்றன - 20 வயதிற்கு மேல்


* மனித உடலின் கடினமான பகுதியான எனாமல் பல்லின் எப்பகுதியை மூடியுள்ளது - டென்டைன்.


* நாளமுள்ள மற்றும் நாளமில்லாத பண்புகளைக் கொண்ட இரு பண்புச் சுரப்பி - கணையம்


* முதுகின் மேற்புறம் கழுத்தின் இருபுறமும் அமைந்துள்ள தசையின் பெயர் - ட்ரப்பீசியஸ்


* மனித செவியில் காக்லியா என்னும் உறுப்பு எதனுடன் இணைந்துள்ளது - சாக்குலஸ்


* முதுகின் பின்புற அகன்ற தசையின் பெயர் - லாட்டிஸ்மஸ் டார்சை


* பறவைகளின் மூச்சுக் குழலின் அடிப்புறத்தில் அமைந்துள்ள குரல் வரையின் பெயர் - சிரிங்கஸ்


* மனிதனின் மூச்சுக்குழலில் உள்ள குறுத்தெலும்புகளின் எண்ணிக்கை - 16 முதல் 20 வரை


* நூரையீரல்களைச் சுற்றியுள்ள கடற்பஞ்சு போன்ற உறையின் பெயர் - பிளியூரா


* இரு நூரையீரல்களின் நடுவில் உள்ள இடைவெளியின் பெயர் - மீடியாஸ்டினம்


* நரம்பு மண்டலத்தின் செயல் திறன் அலகுகளாக அமைந்துள்ளது - நியூரான்கள்


* இதயத்தை சுற்றியுள்ள மெல்லிய படலத்தின் பெயர் - பெரிகார்டியம்


* வலது புற ஆரிக்கிள், வெண்ட்ரிக்கிள் கருவிகளுக்கு இடையே உள்ள பாதுகாப்பு வால்வின் பெயர் - மூவிதழ் வால்வு


* மனித இதயத்தின் எடை - ஆண்கள் - 285 முதல் 340 கிராம் வரை, பெண்கள் - 247 முதல் 285 கிராம் வரை


* நுரையீரல் சிரைகள் இதயத்தின் எந்த அறைகளினுள் திறக்கின்றன - இடது ஆரிக்கிள்


* இடது புற ஆரிக்கிள், வெண்ட்ரிக்கிள்களுக்கு இடையே உள்ள வால்வின் பெயர் - ஈரிதழ் வால்வு


* கூம்பு வடிவமுடைய இதயம் அமைந்துள்ள இடம் - மீடியாஸ்டினம்


* இதயம், இரைப்பை, நூரையீரல் போன்ற உறுப்புக்களுடன் பரிவு நரம்புகள் பின் மூளையில் உள்ள எப்பகுதியில் இணைந்துள்ளன? - முகுளம்


* இரைப்பையில் சுரக்கப்படும் எந்த நொதி புரத்தின் செரிமானத்தைத் துவக்குகிறது - பெப்சின்


* மனிதனின் உடல் உள்ளுறுப்புக்களுள் மிகப் பெரியது - கல்லீரல்


* சுவாசிக்கும்போது அளவில் மாறுபடாத வாயு - நைட்ரஜன்


* லெக்கான் கோழி ஆண்டுக்கு எத்தனை முட்டைகள் வரை இடும் - 200


* ஈமு கோழியில் எத்தனை விழுக்காடு கொழுப்பு இல்லை - 98 சதவிகிதம்


* இதயத்தை நோக்கி இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லும் இரத்தக் குழாய்களின் பெயர் - சிரைகள்


* இதயத்திலிருந்து இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லும் இரத்தக் குழாய்களின் பெயர் - தமனிகள்


* டெல்டாயிடு தசைகள் காணப்படும் பகுதி - தோள்பட்டை


* மால்பீஜியன் உறுப்பின் குறுக்களவு - 0.2 மி,மீ


* யூஸ்யேசியன் குழல் காணப்படும் பகுதி - நடு செவி


* நுரையீரல் தமனி, பெருந்தமனிகளின் துவக்கத்தில் அமைந்துள்ள வால்வுகளின் பெயர் - அரைச்சந்திரன் வால்வுகள்


* சிறுநீரகத்தின் செயல் அலகாகிய நெஃப்ரான் அமைந்துள்ள பகுதி - கார்டெக்ஸ்


* சிறுநீரகத்தின் குழிந்த உட்புறத்தின் மையப்பகுதியின் பெயர் - ஹைலஸ்


* எலும்புச் தசையின் செயல் அலகு - சார்கோமியர்


* மாவுப் பொருட்களின் செரிமானத்தைத் துவக்குவதற்கு உமிழ்நீரில் அமைந்துள்ள நொதியின் பெயர் - உமிழ்நீர்


* உலகின் ஒரே இந்து மத நாடு - நேபாளம்

* உலக சமாதானத்தின் காவலன் எனப்படுவது - ஐ.நா.சபை

* ஐ.நா உலகப்பெண்கள் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் - பெல்ஜியம்

* ஐரோப்பாவின் நோயாளி என்று அழைக்கப்படும் நாடு - துருக்கி

* தமிழகத்தில் பி.சி.ஜி அம்மைப்பால் ஆய்வுக்கூடம் உள்ள இடம் - கிண்டி

* தேசிய சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் உள்ள நகரம் - நாக்பூர்

* ஜப்பானின் பிரபல நாடக வடிவத்தின் பெயர் - கபூகி

* அணுசக்தி தயாரிக்க உதவும் மூலப்பொருள் - யுரேனியம் மற்றும் தோரியம்

* தமிழகக் கலைக்கு மெளரியர்கள் ஆற்றிய தொண்டு - பிராகிருத மொழி

* தமிழகத்தில் வெடிமருந்து தயாரிப்பு நிலையம் அமைந்துள்ள இடம் - அரவங்காடு

* வெலிங்டன் கோப்பை எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையது - படகுப்போட்டி

* தேசிய இதய ஆராய்ச்சிக் கழகம் உள்ள இடம் - தில்லி

* சைப்ரஸ் நாட்டின் தலைநகர் - நிகோசியா

* சோயாபீன்சில் அதிகம் உள்ள சத்துப்பொருள் - புரதம்

* காந்திஜி எந்த நாட்டிற்கு சென்று பாரிஸ்டர் பட்டம் பெற்றார் - இங்கிலாந்து

* சிறுசேமிப்புக்கு அரசு எத்தனை வரிசையில் பத்திரங்களை வெளியிட்டது - 8 வரிசை

* மஜ்லிஸ் என்பது எந்த நாட்டு பாராளுமன்றத்தின் பெயர் - ஈரான்

* சீனாவிற்கு சென்ற முதல் இந்தியப் பிரதமர் - இராஜீவ்காந்தி

* உலகிலேயே மிக அதிக அளவில் கார்களைப் பயன்படுத்தும் நாடு - அமெரிக்கா

* பாரதியாருக்குப் பிடித்த ஆங்கிலக் கவிஞர் - ஷெல்லி

* குருநானக்கிற்கு வழிகாட்டியாகத் திகழ்நதவர் - கபீர்தாசர்

* ஜப்பானின் பிரபல நாடக வடிவத்தின் பெயர் - கபூகி

* இந்தியாவில் 500 ரூபாய் நோட்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு - 1987

* கப்பலின் நேரத்தைக் கணக்கிட உதவும் கருவி - குரோனோமீட்டர்

* சைப்ரஸ் என்பது எந்தக் கண்டத்தில் உள்ளது - ஆசியா

* சைப்ரஸ் நாட்டின் தலைநகர் - நிகோசியா

* துப்பாக்கிச் சுடுதல் துறையின் வல்லுநர் - ஜஸ்பால் ராணா

* சீனப்பெருஞ்சுவரின் நீளம் - 3460 கிலோமீட்டர்

* இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழிகளின் எண்ணிக்கை - 12652

* பாராளுமன்ற ஆட்சிமுறை தோன்றிய நாடு - இங்கிலாந்து

* அயர்லாந்து நாட்டின் தலைநகர் - டூப்ளின்

* ஆசியா கண்டத்தின் மிகப்பெரிய நகரம் - டோக்கியோ

* உலகில் அணுகுண்டை தயாரித்த முதல் நாடு - ஜெர்மனி

* மறைந்த நகரம் என அழைக்கப்படும் நகரம் - சீனாவின் தலைநகரான பீஜிங்

* நிலவில் ஏற்றப்பட்ட முதல் கொடி எந்த நாட்டினுடையது - ரஷ்யா

* உலகில் இரயில் போக்குவரத்து இல்லாத நாடு - ஆப்கானிஸ்தான்
* உலகில் பிறப்பு விகிதம் அதிகரிக்காத ஒரே நாடு - நேபாளம்

* கடல் அலை மூலம் முதன் முதலில் மின்சாரம் தயாரித்த நாடு - பிரான்ஸ்

* உலகில் வருமான வரி இல்லாத நாடு - சவுதி அரேபியா

* ஈரான் நாட்டின் தேசியச் சின்னம் - ரோஜா

* ஆசியாவில் மக்கள் சேவைக்காக வழங்கப்படும் மிக உயரிய விருது - மக்ஸேஸே விருது.

* மின்சார மீன் எனப்படுவது - ஈல்

* இந்திய தயாரித்த முதல் நீர்மூழ்கிக் கப்பலின் பெயர் - சால்க்கி

* நெடுந்தூரம் கண்களுக்குத் தெரியும் நிறம் - சிவப்பு

* ஒலிம்பிக் கொடியில் உள்ள ஐந்து வளையங்கள் குறிப்பிடுவது - ஐந்து கண்டங்கள்

* இரத்த அழுத்தமானியைக் கண்டறிந்தவர் - கோரேட்காஃப்

* நரம்பியல் சிறுநீரக நோய்களை ஏற்படுத்தும் காற்றுமாசு பொருள் - ஈயம்

* வின்கிரிஸ்டின் என்ற நித்ய கல்யாணியில் உள்ள பொருள் எந்த நொயைக் குணப்படுத்தப் பயன்படுகிறது - இரத்தப் புற்றுநோய்

* புகையிலையில் உள்ள நச்சுப்பொருள் - நிக்கோட்டின்

* குறைந்த அளவில் சிறுநீர் வெளியேறுதல் - ஆலிகுரியா

* பாலைவனங்களில் அடிக்கடி தோன்றும் பொய்த்தோற்றம் - கானல் நீர்

* தாவரங்களின் வளர்ச்சியைக் குறிப்பிடும் கருவி - கிரெஸ்கோகிராப்
* சோயாபீன்சில் அதிகம் உள்ள சத்துப் பொருள் - புரதம்

* காளான்கள் பற்றிய அறிவியல் - மைக்காலஜி

* உலகிலேயே அதிக வீரர்களைக் கொண்ட விமானப்படை சீன விமானப்படைதான்.

* இத்தாலியில் உள்ள பைசா கோபுரம் கட்டும் பணி கி.பி.1174-ல் தொடங்கப்பட்டு, 1350-ல் முடிவடைந்தன.

* ஹிரோஷிமாவில் வீசப்பட்ட உலகின் முதல் அணுகுண்டின் எடை - 4,082 கிலோ.

* கருங்கடல் ஐரோப்பாவிற்கும், ஆசியாவிற்கும் இடையில் உள்ள கடல். இதன் ஆழம் 7,250 அடி.

* உலக அதிசயங்களுள் ஒன்றான சீனப் பெருஞ்சுவர் சீனாவை சுற்றி சுமார் 6 ஆயிரம் கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கு அமைந்துள்ளது. இதன் உயரம் இடத்திற்கு இடம் * வேறுபடுகிறது. அதாவது, 3 முதல் 10 மீட்டர் வரை இதன் உயரம் காணப்படுகிறது.

* அமெரிக்காவின் 16-வது அதிபர் - ஆபிரகாம் லிங்கன்

* சூரியனுக்கு ஹீலியோ என்ற பெயரும், அப்பல்லோ என்ற பெயரும் சூட்டியவர்கள் - கிரேக்கர்கள்

* கடல் அலைகளின் அதிகபட்ச உயரம் - 27 அடி

* நடமாடும் நடமாடும் பெட்ரோல் நிலையங்கள் உள்ள நாடு - பிரிட்டன்.

* நுகர்கின்ற மூக்கில் 10 மில்லியன் நுகர்வு முனைகள் உள்ளன.

* நம் கண்களில் பல மில்லியன் ஒளி உணர்வு, நிற உணர்வு செல்கள் உள்ளன.

* சீன மொழியில் உள்ள எழுத்துக்கள் - 1,500

* உலகில் அதிகளவு கப்பல் போக்குவரத்து நடைபெறும் நகரம் - பனாமா கால்வாய்.

* பாரத ரத்னா விருது முதன்முதலில் யாருக்கு வழங்கப்பட்டது - மூதறிஞர் ராஜாஜிக்கு

* முதன்முதலில் காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்ற நாடு - அமெரிக்கா

* உலகிலேயே மிகப் பெரிய தபால்தலை தொகுப்பு வைத்திருப்பவர் - எலிசபெத் ராணி

* எளிதில் உருகும் உலோகம்  - காரீயம்.

* எளிதில் ஆவியாகாத திரவம்  - பாதரசம்.

* உலகின் மிகப் பெரிய நூலகம் வாடிகன் நகரில் உள்ளது.

* தேசப்படம், நிலப்படம் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது - கார்ட்டோ கிராஃபி.

* மலேசியா நாட்டில் மிக உயரமான  கோபுரம் - பெட்ரோனாஸ் டவர் 

* நமது உடலில்  உள்ள வியர்வை சுரப்பிகள் - 20 லட்சம்
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: பொதுஅறிவு வினா விடைகள் - 02 Description: Rating: 5 Reviewed By: ST
Scroll to Top